GTWb – Akcja C – Warszawa, czyli…

wpis w: GTWb, SEZON 3 | 8

gtwb akcja c warszawa czyli

W_1czyli…  WALKA

• bezkompromisowa ~a, bezlitosna, bezpardonowa, bezwzględna, bra­tobójcza, brutalna, dramatyczna, mordercza, nieubłagana, nieustępliwa, okrutna, ostra, straszliwa, śmiertelna, twarda, uporczywa, wzmożona, zaciekła, zacięta, zajadła, zawzięta, zażarta, zdecydowana, ciężkie ~i, krwawe • beznadziejna ~a, daremna, nierówna, rozpaczliwa • równorzędna ~a, wyrównana • boha­terska ~a, heroiczna, ofiarna • czysta ~a, szlachetna • samotna ~a, wspólna • przegrana ~a, zwycięska • ciągła ~a, codzienna, długa, długoletnia, nieustająca, nieustanna, odwieczna, stała, ustawiczna, wieczna, wielowiekowa, długotrwałe ~i • bezpośrednia ~a, otwarta, prawdziwa, skuteczna, trudna • ~a zbrojna, orężna • ~a narodowa, narodowowyzwoleńcza, niepodległoś­ciowa, wyzwoleńcza, obronna, rewolucyjna • ~a dyplomatyczna, ekonomiczna, ideologiczna, klasowa, konkurencyjna, polityczna, sportowa, strajkowa, wyborcza • ~a cywilna, konspiracyjna, podziemna • ~i partyzanckie, powstańcze • ~i wewnętrzne, narodowościowe, plemienne, religijne, społeczne, wyznaniowe, personalne, frakcyjne, partyjne • ~i bokserskie, zapaśnicze • ~i pozycyjne, uliczne • ~i byków, kogutów, gladiatorów • ~a dobra ze złem, ~a przeci­wieństw, żywiołów • ~i armii, oddziałów, powstańców, stronnictw i in. • ~a ludu, narodu, proletariatu • czas ~i, okres, moment • godzina ~i, dzień, lata • miejsce ~i, front, odcinek, pole, scena, teren • forma ~i, instrument, metoda, narzędzie, oręż, sposób, strategia, styl, taktyka • hasło ~i, idea, symbol • ciężar ~i, konieczność, obowiązek, potrzeba • chęć ~i, duch, instynkt, wola • plan ~i, program • epizod ~i, etap, faza • dzieje ~i, historia, tradycja • atmosfera ~i, ogień, wir • początek ~i, rozpoczęcie, wybuch, wzmożenie, zaostrzenie, koniec, zakończenie, zaprzestanie • cel ~i, odgłosy, przebieg, sens, wynik • bohater ~ uczestnik, towarzysz ~i • wydać ~ę czemuś, wypowiedzieć, zapowiedzieć ~ę z czymś • przygotowywać się ~i, rwać się • podjąć ~ę, rozpocząć, zacząć, przystąpić do ~i, ruszyć, włączyć się, wystąpić, nawiązać ~ę • kontynuować ~ę, prowadzić, toczyć, uczestniczyć w ~ach • przegrać ~ę, wygrać • paść w walce, polec, zginąć • unikać ~i, zaprzestać, zrezygnować z ~i • mobilizować kogoś do ~i nawoływać, wzywać, zagrzewać, porwać, rzucić, prowadzić • dochodzi do ~i • ~a rozpoczęła się, zaczęła się, toczy się, trwa, skończyła się, zakończyła się, ~i wybuchły, wygasły

  [źródło inicjałuwalka [w:] Mirosław Bańko Słownik dobrego stylu czyli wyrazy które się lubią, PWN, Warszawa 2015, ss. 333-334.   A 2 czyli… ARCHITEKTURA

• bogata ~a, ciekawa, interesująca • nowoczesna ~a, współczes­na • zabytkowa ~a, dawna, stara • ~a romańska, gotycka, barokowa i m. • ~a sakralna, kościelna, ludowa • ~a miasta • ~a wnętrz • zabytek ~y, perełka, perła, pomnik

  [źródło inicjału] architektura [w:] Mirosław Bańko op.cit., s. 5.   Rczyli… ROZWÓJ

• bujny ~ój, burzliwy, dynamiczny, gwałtowny, imponujący, intensywny, niebywały, nieskrępowany, nieustanny, niezwykły, ogromny, potężny, silny, szybki, świetny, wielki, wspaniały, wszechstronny, znaczny, żywiołowy • pełny ~ój, szczytowy • ciągły ~ój, cykliczny, harmonijny, nierównomierny, powolny, przyspieszony, równomierny, stały, stopniowy, systematyczny, zrównoważony • naturalny ~ój, normalny, swobodny • optymalny ~ój, pomyślny, prawid­łowy, właściwy, zdrowy • nadmierny ~ój, niekorzystny, nieprawidłowy, słaby • długofalowy ~ój, perspektywiczny • dalszy ~ój, dotychczasowy, przyszły, późniejszy, wczesny • ~ój cywilizacyjny, demograficzny, ekonomiczny, gos­podarczy, kulturalny, narodowy, przemysłowy, społeczny, techniczny, techno­logiczny • ~ój artystyczny, duchowy, emocjonalny, intelektualny, psychiczny, umysłowy, zawodowy • ~ój biologiczny, embrionalny, ewolucyjny, fizyczny, osobniczy, zarodkowy • ~ój dziejowy, historyczny • ~ój budownictwa, energetyki, gospodarki, handlu, kultury, nauki, przemysłu, rolnictwa, rynku, szkolnictwa, sztuki, techniki, turystyki • ~ój firmy, gminy, kraju, miasta, przedsiębiorstwa, regionu, wsi • ~ój akcji, sytuacji, wydarzeń, wypadków ~ój dziecka, jednostki, organizmu, rośliny, zarodka • ~ój cywilizacji ludzkości, społeczeństwa • dynamika ~oju, tempo • cykl ~oju, etap, faza stadium • czas ~oju, epoka, lata, moment, okres • poziom ~oju, stopień szczebel • apogeum ~oju, szczyt • cele ~oju, drogi, kierunki, linie, ścieżki, tendencje • czynnik -oju, motor, podstawa, przyczyna, regulator, stymulator, warunek • bariera ~oju, hamulec • konsekwencja ~oju, rezultat, skutek, wynik • miernik ~oju, wskaźnik • proces ~oju, przebieg • logika ~oju, mechanizm, prawidłowość, prawo, zasada • koncepcja ~oju, plan, prognoza, program, projekt, scenariusz, strategia, wizja • konieczność ~oju, możliwość, perspektywa, potrzeba, szansa • dbać o ~ój czegoś, troszczyć się • przy­czyniać się do ~oju czegoś, popierać ~ój czegoś, promować, wspierać hamować ~ój czegoś, ograniczać, uniemożliwiać, utrudniać, zatrzymać, przeszkadzać w ~oju czegoś analizować ~ój czegoś, badać, obserwować, śledzić • planować ~ój czegoś, prognozować • dochodzi do ~oju czegoś • coś prowadzi do ~oju czegoś, przynosi ~ój czegoś • coś zależy od -oju czegoś • coś decyduje o ~oju czegoś, determinuje ~ój czegoś, warunkuje, oddziałuje na ~ój czegoś, wpływa, zaważyło na ~oju czegoś coś pobudza ~ój czegoś, indukuje, powoduje, przyspiesza, stymuluje, ułatwia, umożliwia, pozwala na ~ój czegoś, przyczynia się do ~oju czegoś, sprzyja ~ojowi czegoś, służy • coś hamuje ~ój czegoś, krępuje, ogranicza, opóźnia, powstrzymuje, uniemożliwia, utrudnia, wstrzymuje, zatrzymało, przeszkadza w ~oju czegoś, zapobiega ~ojowi czegoś • ~ój dokonał się, nastąpił, rozpoczął się, zatrzymał się • ~ój odbywa się, trwa • ~ój czegoś, datuje się od kiedyś, przypada na jakieś lata

rozwój [w:] Mirosław Bańko op.cit., ss. 247-248.  

Sczyli… SZYBKOŚĆ

• błyskawiczna ~ć, duża, nadmierna, niesłychana, niezwykła, ogromna, szalona, wielka, zadziwiająca, zawrotna, znaczna • mała ~ć, niewielka • maksymalna ~ć, przeciętna, średnia • odpowiednia ~ć, przepisowa • pełna ~ć, stała • ~ć działania, jazdy, reakcji, ruchu, zmian i in. • ~ć pociągu, światła, wiatru i in. • ograniczenie ~ci, pomiar, wzrost, zmniejszenie, zwiększenie • jechać z jakąś ~cią, nabierać ~ci, rozwijać jakąś ~ć • zmniejszyć ~ć, wytracić, zwiększyć

[źródło inicjału] szybko [w:] Mirosław Bańko op.cit., s. 299.  

Z 2

czyli… ZMIANA

• całkowita ~a, diametralna, generalna, gruntowna, radykalna, zasadnicza, zdecydowana, zupełna • duże ~y, daleko idące, doniosłe dramatyczne, drastyczne, fundamentalne, globalne, głębokie, historyczne, istotne, nieodwracalne, ogólne, ogromne, olbrzymie, poważne, rewolucyjne, rozległe, silne, ważne, wielkie, wyraźne, zaawansowane, znaczące, znaczne  • częściowe ~y, drobne, kosmetyczne, małe, minimalne, niewielkie, nieznaczne • główna ~a, najważniejsza, największa, podstawowa • nagła ~a, nieoczekiwana, niespodziewana, raptowna, skokowa, zaskakująca • dynamiczne ~y gwałtowne, szybkie • ciągłe ~y, częste, liczne, nieustanne, stałe • cykliczni ~y, okresowe, sezonowe • powolne ~y, stopniowe, ~y ewolucyjne • chwilowe ~y, krótkotrwałe, trwałe • korzystne ~y, pozytywne, niekorzystne, negatywni • konieczne ~y, nieuchronne, niezbędne • oczekiwane ~y, przewidywane, spodziewane • planowane ~y, projektowane, postulowane, proponowane • dostrzegalne ~y, widoczne, zauważalne • ewentualne ~y, możliwe • pokoleniowa • ~y ilościowe, jakościowe • ~y formalne, funkcjonalne, strukturalne, systemowe • ~y administracyjne, gospodarcze, instytucjonalne, legislacyjne, organizacyjne, polityczne, prawne, ustrojowe • ~y anatomiczne czynnościowe, fizjologiczne, genetyczne, hormonalne, metaboliczne, morfologiczne, organiczne, psychiczne, rozwojowe, skórne i in. • ~y chorobowe, patologiczne, miażdżycowe, nowotworowe, zapalne, zwyrodnieniowe i in. • ~y cywilizacyjne, kulturowe, społeczne • ~y konstrukcyjne, techniczne, technologiczne • ~y biochemiczne, chemiczne, fizyczne • ~y klimatyczne, pogodowe ~y kadrowe, personalne • ~a decyzji, kierunku, klimatu, kształtu, nazw poglądów, położenia i in. • powód ~y, przyczyna • konsekwencja ~y następstwo, rezultat, skutek, wynik • proces ~y, projekt, próba • plan ~t postulat, propozycja, zapowiedź • kierunek konieczność, możliwość, potrzeba, ryzyko • chcieć domagać się, pragnąć, żądać, postulować proponować, dążyć do ~y czegoś • doprowadzić do ~y czegoś, przyczynić się, spowodować ~ę • dokonać jakiejś ~y, wprowadzić ~ę, przeprowadzić ~i • analizować ~y, obserwować, stwierdzić, zauważyć • coś zapowiada  •  coś powoduje ~y, wywołuje, pociąga za sobą, przynosi, wymusza, prowokuje do, sprzyja ~om, wpływa na ~y • coś podlega ~om, uległo ~ie, wykazie ~y • coś reaguje na ~y w czymś • coś wymaga ~y • doszło do ~y czegoś  •  ~a dokonała się, nastąpiła, zaszła • ~a dotyczy czegoś, polega na czymś, ~y obejmują coś, występują gdzieś • ~y mają związek z czymś, wynika skądś • czemuś towarzyszą jakieś ~y

  [źródło inicjału] szybko [w:] Mirosław Bańko op.cit., s. 386.   A 1 czyli…  ATMOSFERA

• dobra ~ra, ciepła, domowa, gorąca, intymna, kameralna, miła, odpowiednia, przychylna, przyjazna, przyjemna, rodzinna, serdeczna, spokojna, sprzyjająca, swobodna, sympatyczna, wspaniała • zła ~ra, ciężka, duszna, napięta, nerwowa, nieprzyjemna, niezdrowa • niepowtarzalna ~ra, niezwykła, podniosła, specyficzna, szczególna • artystyczna ~ra, intelektualna, polityczna • ~ra grozy, napięcia, niechęci, niepokoju, pracy, przyjaźni, skandalu • podgrzewać ~rę, psuć • stwarzać jakąś ~rę, tworzyć • żyć w ~rze czegoś  •  coś odbywa się w jakiejś ~rze, przebiega • jakaś ~ra panuje gdzieś

  [źródło inicjału] szybko [w:] Mirosław Bańko op.cit., s. 6.   W2czyli… WRAŻENIE

• duże ~e, głębokie, imponujące, kolosalne, niemałe, nieodparte, niesamowite, niezatarte, niezwykłe, ogromne, olbrzymie, piorunujące, silne, spore, wielkie • mocne ~a, niezapomniane • dobre ~e, dodatnie, korzystne, miłe, pozytywne, przyjemne, sympatyczne, wspaniale • złe, fatalne, negatywne, niemiłe, nieprzyjemne, okropne, ponure, przygnębiające, przykre, straszne, wstrząsające • dziwne ~e, niejasne • fałszywe ~e, złudne, subiektywne • ogólne ~e, pierwsze • ~a artystyczne, estetyczne, literackie • ~a wyniesione skądś, związane z czymś nadmiar wrażeń, natłok szukać (mocnych, nowych) wrażeń, poszukiwać mieć jakieś ~e, odnieść, doznać jakiegoś ~a, wynieść jakieś ~e skądś • być pod ~em czegoś, pozostawać nie móc (nie umieć itp.) oprzeć się jakiemuś ~u • osłupieć z ~a, usiąść, zaniemówić • ochłonąć z ~a, otrząsnąć się, pozbyć się jakiegoś ~a • czynić jakieś ~e na kimś, robić, sprawiać, wywierać, stwarzać jakieś ~e, wywoływać, uniknąć jakiegoś ~a, zatrzeć jakieś ~e dzielić się ~ami z kimś • coś daje jakieś ~e, czyni, powoduje, pozostawia, robi, sprawia, stwarza, wywiera, wywołuje, dostarcza wrażeń coś potęguje jakieś ~e, wzmacnia coś nie sprawiło (nie wywarło) na kimś najmniejszego ~a • powstało ~e, pozostało

  [źródło inicjału] szybko [w:] Mirosław Bańko op.cit., ss. 350-351.   A3czyli… AKTYWNOŚĆ

duża ~ć, gorączkowa, nadmierna, niezwykła, podwyższona, wielka, wysoka, wzmożona, znaczna, zwiększona • mała ~ć, niska, słaba • ludzka ~ć, obywatelska, społeczna • ~ć artystyczna, intelektualna, twórcza, umysłowa, zawodowa, życiowa • ~ć dyplomatyczna, ekonomiczna, gospodarcza, kul­turalna, polityczna • ~ć biologiczna, chemiczna, fizyczna, metaboliczna, wulkaniczna • ~ć ruchowa, seksualna • ~ć człowieka, państwa, rządu, społeczeństwa i in. • ~ć komórki, mózgu, słońca i in. • brak ~ci, obniżenie, ograniczenie, osłabienie, spadek, utrata, wahanie, zahamowanie, zanik, zmniej­szenie • pobudzanie ~ci, podwyższenie, stymulacja, wzmożenie, wzrost, zwiększenie • wpływać na ~ć czyjąś lub czegoś, pobudzać ~ć, stymulować, wyzwalać, zwiększać, hamować, zmniejszać • przejawiać ~ć, wykazywać • ~ć wyzwala się, wzrasta, zwiększa się, zmniejsza się, przejawia się w czymś

  [źródło inicjału] aktywność [w:] Mirosław Bańko op.cit., s. 3.    

warszawa napis

A Ty jakie słowa przypiszesz Warszawie?

 

8 Responses

 1. Marchevka

  Uwodzicie mnie swoją kreatywnością każdorazowo!
  A ja… pewnie mam, tylko takie bardziej swoje, niż warszawskie, ale ze stolicą bardzo związane :)

  • Vars i Sava

   No toż właśnie o to chodzi w tym wpisie, żeby dzielić się takimi warszawskimi przemyśleniami i skojarzeniami :)

 2. Marcin K

  Wstrętna (wiadomo, że to brzydkie miasto)
  Aspołeczna (powinna dawać więcej kasy na inne miasta)
  Rozrzutna (bo warszawiacy za dużo zarabiają)
  Straszna (ludzie, pośpiech, hałas)
  Zbudowana z kradzionych cegieł
  Absolutnie niezasłużenie dzierżąca miano stolicy
  Wielce nadęta
  Architektonicznie upośledzona

  • Vars i Sava

   Tak, tak, oczywiście, niczego innego się nie spodziewaliśmy. A w związku z tym, że było już sto wpisów, to mamy propozycję racjonalizatorską, żeby zmienić nazwę na bardziej adekwatną: Grupa Trzymająca Antywarszawskie blogi.

 3. Nowakowa

  super twórczy i prawdziwy opis :D kreatywnie a wprost. budzi wiele skojarzeń i pewnie dla każddego inne :D

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *